قوانین مرکز آموزش های آزاد

1- درصورت شرکت در بیش از یک جلسه پول واریز شده بازگشت داده نمی شود.

2- گواهینامه پایان دوره در صورت اخذ نمره قبولی و عدم غیبت بیش از حد مجاز (3جلسه) صادر می­گردد.

 

Last modified: Wednesday, 19 Aban 1395, 4:07 AM