دوره هاي بلند مدت

به منظور ارتقاء سطح آموزش کارشناسان سازمان ها, کارخانجات، موسسات دولتی دوره کاربردی بلند مدت برحسب ضرورت و نیاز آن سازمان برگزار  می­گردد و پس از اتمام دوره گواهی نامه دوره آموزشی به شرکت کنندگان اعطا می گردد.

 

 برخی از دوره های بلند مدت برگزار شده

1- دوره آزاد تربيت كارشناس فني نساجي ( موضوع قراردادبا انجمن صنايع نساجي كارفرمايان صنايع نساجي استان اصفهان)

2- دوره آزاد تربيت كارشناسي ارشد مديريت مهندسي مواد

3- دوره آزاد تربيت كارشناسي ارشد مديريت ساخت ونصب( موضوع قراردادبا دانشگاه گرنوبل فرانسه)

4- دوره بورسيه دكتري مهندسي مواد ( قرارداد با دانشگاه مالك اشتر پرديس)

5- دوره دكتري مهندسي برق و كامپيوتر ( قرارداد با دانشگاه مالك اشتر پرديس)

6- دوره بورسيه دكتري مكانيك (قرارداد با دانشگاه آزاد خميني شهر)

7- دوره بورسيه دكتري مكانيك (قرارداد با دانشگاه آزاد سيرجان)

8- دوره بورسيه دكتري مكانيك ( قرارداد با دانشگاه آزادنور)

9- دوره بورسيه دكتري شيمي ( قرارداد با دانشگاه صنعتي مالك اشتر)

10- دوره بورسيه دكتري كشاورزي ( قرارداد با دانشگاه آزاد خوراسگان)

11- دوره بورسيه دكتري كشاورزي ( قرارداد با دانشگاه آزاد ورامين)

12- دوره بورسيه دكتري كشاورزي ( قرارداد با دانشگاه آزاد ساوه)

13- دوره بورسيه دكتري عمران ( قرارداد با دانشگاه آزاد نجف آباد)

14- دوره بورسيه دكتري كشاورزي ( قرارداد با دانشگاه شهركرد)

15- دوره بورسيه دكتري مهندسي مواد ( قرارداد با دانشگاه آزاد نجف آباد)

16- دوره بورسيه دكتري مهندسي شيمي ( قرارداد با دانشگاه صنعتي مالك اشتر)

17- دوره بورسيه دكتري شيمي ( قرارداد با دانشگاه صنعتي مالك اشتر)

18- دوره بورسيه دكتري علوم وصنايع غذائي ( قراردادبورسيه سازمان تحقيقات)

19- دوره بورسيه دكتري خاكشناسي ( قرارداد با دانشگاه آزاد واحد اراك)

20- دوره بورسيه دكتري خاكشناسي ( قرارداد با دانشگاه آزاد خوراسگان)

21- دوره آزاد كارشناس ارشد کشاورزی گرایش علوم دامي ( قرارداد با جهاد كشاورزي)

22- دوره آزاد كارشناس ارشد کشاورزی گرایش آب ( قرارداد با جهاد كشاورزي)

23- دوره آزاد كارشناس ارشد کشاورزی گرایش باغبانی ( قرارداد با جهاد كشاورزي)

24- دوره آزاد كارشناس ارشد کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی ( قرارداد با جهاد كشاورزي)

25- دوره آزاد كارشناس ارشد اویونیک - دانشکده برق و کامپیوتر( قرارداد با شرکت هسا)

 

 


آخرین تغییر: دوشنبه، 26 سپتامبر 2016، 9:05