تماس با ما

برای ارسال درخواست یا سوال كليك کنید.(باید وارد سایت شده باشید(


دفتر مركز آموزش هاي الكترونيكي و آزاد

رياست مركز : دكتر كياچهر بهفرنيا

تلفن : 33915333(031)

تلفن: 33913668(031)

فكس: 33915331(031)


مسئول سايت: 33915332(031)

رزرو كلاس ها: 33913668(031)


آدرس


آدرس : اصفهان - ميدان استقلال - دانشگاه صنعتي اصفهان - مركز آموزش هاي الكترونيكي و آزاد


آخرین تغییر: چهارشنبه، 25 مه 2016، 10:30