خبرهای سایت

آشنایی با نرم افزار IDRISI TerrSet در حوزه سنجش از دور

 
عکس مدير سايت
آشنایی با نرم افزار IDRISI TerrSet در حوزه سنجش از دور
از مدير سايت در چهارشنبه، 25 آذر 1394، 7:23 صبح
 

جلسه هماهنگی زمان دوره  روز دو شنبه 30 آذر ماه ساعت 14 در مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد